Maktaba-tul-Hadith homepage
Search Monthly AlHadees Hazro

Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain


Allah(ﷻ) farmata hain:

"Beshak Ahle Emaan bhai bhai hain lehaza apne dono bhaiyon ke darmiyaan sulah kara dou aur Allah sey dartey raho taake tum par raham kiya jaye." "Aye Emaan walon! koi qaoum kisi dusri qaoum ka mazaak na udayen, ho sakta hain ke wo un sey behtar ho aur auraten dusri auraton ka mazaak na udayen, ho sakta hain ke wo un sey behtar ho, tum ek dusre par aaib na lagaon aur na bure alqaab sey kisi ko pukaron, emaan laaney ke baad fasiq hona behat bura naam hain aur jo log tawba nahi karenge wahi zalim hain." "Aye Emaan walon! behat si badgumaniyon sey door raho, beshak baaz badgumaniyan gunha hain, ek dusre ki jasusi na karo aur ek dusre ki gheebat na karo, kya tumme sey koi shaksh apne murda bhai ka gosht khana pasand karta hain? tum tou us sey bura samahjte ho! aur Allah sey dartey raho, beshak Allah(ﷻ) tawba qubool karne waala hamesha raham karne waala hain." "Aye logon! humne tumhe ek mard aur ek aurat sey paida kiya aur muqtalif qaoumen aur qabiley bana diye hain taake tum ek dusre ko pehchaan sako, Allah ke darbar mein tumme sey sab sey ziyada izzat waala wo hain jo sab sey ziyada muttaqi hain, beshak Allah jaanney wala (aur har cheez se) bakhabar hain."

(Suratul Hujraat: 10-13)

Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya:

"Musalmaan musalmaan ka bhai hain, na wo us par zulm karta hain aur na zulm honay deyta hain, jo aadmi apne bhai ki zarorat puri karega tou Allah us ki zarorat puri karega, jo kisi musalmaan (bhai) ki musibat door karega tou Allah(ﷻ) qayamat ki musibaton mein sey us ki musibat door karega, jisne apne bhai ki parda poshi ki tou Allah qayamat ke din us ki parda poshi karega."

(Saheeh Bukhaari: 2442, Saheeh Muslim: 2580)

Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya:

"Ek dusre sey bughz na rakkho aur aapas mein hasad na karo aur ek dusre ki taraf (narazi se) peet na pehro aur Allah ke banden bhai bhai ban jaou, kisi musalmaan ke liye halaal nahi hain ke wo apne bhai sey teen raaton sey ziyada boycott kare."

(Muatta Imam Malik Riwayat Ibne Qasim Bit'Tehqeeq: 4, Saheeh Bukhaari: 6076, Saheeh Muslim: 2559)

Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya:

"Ek dusre ke saath muhabbat, ulfat aur raham karne ki misl ek jism ki tarha hain, jab is ka ek aazah(hissa) bimaar hota hain tou sara jism is ke liye buqaar aur bedari ke saath takleef mein rehta hain."

(Saheeh Muslim: 2586 Wal'lafz Li, Saheeh Bukhaari: 6011)

Ek Saheeh hadees mein aaya hain ke Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya:

"Aye (saari duniya ke) logon! sun lo tumhara Rab ek hain aur tumhara baap ek hain, sun lo! kisi arabi ko kisi ajmi par, kisi ajmi ko kisi arabi par, surq ko kaaley par aur kaaley ko surq par koi fazilat nahi hain siwaye Taqwa ke, kya maine tumhe pohchaa diya? logon ney kaha: Rasoolullah (ﷺ) ney pohchaa diya, phir aap ney farmaya: aaj kaunsa din hain? logon ney kaha: hurmat wala din (jummah) hain, phir aap ney poochaa: yeh kaunsa mahina hain? logon ney kaha: hurmat wala mahina hain, phir aap ney poochaa: ye kaunsa shehar hain? logon ney kaha: haram (makkah) hain, Aap (ﷺ) ney farmaya: Beshak Allah ney tum par tumhare khoon aur amwaal haraam qaraar diye hain, rawi ney kaha: mujhe maloom nahi ke aap ney izzaton ka bhi zikr kiya tha, aaj ke din ki tarha is (hurmat waley) mahine mein, is (hurmat waley) shaher mein, kya maine pohchaa diya hain? logon ney kaha: Rasoolullah (ﷺ) ney pohchaa diya hain, aap ney farmaya: hazir ghaib tak pohchaa dey."

(Musnad Ahmed 5/411 Hadees 23489 Wa Sanadahu Saheeh)

Maloom huwa ke Deen e Islam mein arabi ajmi, kaaley goorey, pathaan punjabi sindhi balochi, pakistani hindustani aur mulki gair mulki ka koi masla nahi hain balke sab ahle emaan bhai bhai hain lekin tabahi hai hain in logon ke liye jo musalmano ko firqon aur tukdiyon mein baantna chahatey hain,


Tehreer: Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.47, Safa no.2-3]

Humari mobile app install karnay kay liey yahan click karein.

ishaatulhadith roman urdu