Install Our Mobile App: Android iPhone

Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi

Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah


بــسـم الله الــرّحــمــن الــرّحــيــم

Kisi Sahabi se bhi Islam laaney ke b'ad shirk saabit nahi hai, Walhumdulillah.

Yeh kehna ke b'aaz ummat e muslimah mein ya jazeerah arab mein qayamat tak shirk nahi hoga, be-daleel hai.

Poori ummat kabhi bil-ijmaa' shirk nahi karegi. Ummat e Muhammadiyah mein b'aaz log shirk karenge.

Jazeerah arab mein qayamat se pehle shirk kiya jayega.

Azwaa ul-Masabeeh Hadees 72:

وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؛ اِنَّ الشَّیطَانَ قَدْ اَیِسَ مِنْ اَنْ یَّعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِیْ جَزِیرَةِ الْعَرَبِ وَلٰکِنْ فِی التَّحْرِیشِ بَینَھُمْ

Aur inhi (Sayyiduna Jaabir bin Abdullah al-Ansari Razi Allahu Anhu) se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:

"Shaitaan (iblees) is se mayoos ho gaya hai ke jazeerah arab mein (ahle emaan) namazi us ki ibaadat karen, lekin wo inhen aapas mein ladaana chahaata hai."

(Sahih Muslim: 65/2812)

Yeh hadees is silsiley mein bahut waazeh hai ke Sahaba e Kiraam shirk nahi karenge aur waaqi'atan aisa hi huwa, kisi Sahabi se bhi Islam laaney ke b'ad shirk saabit nahi hai. Walhumdulillah

Is hadees mein Sahaba e Kiraam ki baahami ladaaiyon masalan jung e jamal aur jung e siffeen ki taraf ishaarah hai.

Yeh kehna ke b'aaz ummat e muslimah mein ya jazeerah arab mein qayamat tak shirk waaqi' nahi hoga, be-daleel da'waa hai, jis ke liye b'aaz ahadees ke mafhoom mein rad o badal karney ki koshish ki jaati hai, jabke Sahih Ahadees se yeh saabit hai ke ummat e muslimah ke b'aaz afraad mein shirk ka wuqoo' hoga, maslan Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی تَضْطَرِبَ أَلَیَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَی ذِی الخَلَصَةِ

"Us waqt tak qayamat nahi hogi jab tak daws (qabiley) ki auraten jism matkaatey huwey zul khalasah (qabiley daws ke but aur taghoot) ka tawaaf nahi karengi."

(Sahih Bukhari: 7116, Sahih Muslim: 2906)

Is hadees se saabit huwa ke jazeerah arab mein qayamat se pehle shirk kiya jaayega.

Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:

وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِی بِالْمُشْرِکِینَ وَحَتَّی تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِی الْأَوْثَانَ

"Aur us waqt tak qayamat qaayim nahi hogi jab tak meri ummat ke (kuch) qabaayil mushrikon se na mil jaayenge aur jab tak meri ummat ke (kuch) qabaayil button ki ibaadat na karenge."

(Sunan Abi Dawood: 4252, Wa Sanadahu Sahih)

Is hadees se maloom huwa ke Ummat e Muhammadiyah mein b'aaz log shirk karenge.

Ek Sahih Riwayat mein aaya hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:

مَا أَخَافُ عَلَیْکُمْ أَنْ تُشْرِکُوْا

"Mujhe yeh dar nahi hai ke tum shirk karoge."

(Sahih Bukhari: 1344, Sahih Muslim: 2296)

Is hadees ki tashreeh mein Hafiz Ibne Hajar al-'Asqalani likhtey hain:

أَیْ عَلَی مَجْمُوعِکُمْ لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ وَقَعَ مِنَ الْبَعْضِ أَعَاذَنَا اللہُ تَعَالٰی

"Yane bil-ijmaa' tum shirk nahi karoge, kiyunke is (shirk) ka wuqoo' b'aaz (ummatiyon) se huwa hai, Allah hamen panaah mein rakhey."

(Fath ul Baari: 3/211)

Nawawi ne kaha:

وَأَنَّهَا لَا تَرْتَدُّ جُمْلَةً

"Aur beshak wo (ummat) bil-ijmaa' murtad nahi hogi."

(Sharh Sahih Muslim Lil Nawawi: Darsi Nuskha, Jild 2, Page 250)

'Ayni Hanafi ne kaha:

مَعْنَاہُ عَلَی مَجْمُوْعَکُمْ، لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ وَقَعَ مِنَ الْبَعْضِ، وَالْعِیَاذُ بِاللہِ تَعَالٰی

"Is ka ma'na yeh hai ke tum bil-ijmaa' shirk nahi karoge, kiyunke is (shirk) ka wuqoo' b'aaz se huwa hai aur Allah ta'ala apni panaah mein rakhey."

('Umdatul Qaari: Jild 8, Page 157)

Karmaani ne kaha:

وَأَنَّهَا لَا تَرْتَدُّ جُمْلَةً وَقَدْ عَصَمَهَا مِنْ ذَلِکَ

"Aur wo (ummat) bil-ijmaa' murtad nahi hogi aur yaqeenan us (Allah) ne ise mehfooz rakha."

(Sharh Sahih Bukhari Lil Karmaani: 7/123, Hadees 1267/1346)

Qastallani ne kaha:

أَيْ مَا أَخَافُ عَلٰی جَمِیْعُکُمُ الْإِشْرَاکَ بَلْ عَلَی مَجْمُوْعِکُم، لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ وَقَعَ مِنْ بَعْضٍ

"Yane mujhe tum sab (ummatiyon) ka bil-ijmaa' shirk karney ka khauf nahi, kiyunke b'aaz logon se is (shirk) ka wuqoo' huwa hai."

(Qastallani Sharh Sahih Bukhari: Jild 2, Page 440)

Ghulaam Rasool Sayeedi Baralwi likhtey hain:

"Yane Aap ko iska khadshah nahi tha ke poori ummat mushrik ho jaayegi, siwa b'aaz logon ka murtad ho kar hindu ya 'esaayi ho jaana is hadees ke paish gooyi ke khilaaf nahi hai."

(Sharh Sahih Muslim: Jild 6, Page 738)

In tasrihaat se maloom huwa ke poori ummat kabhi bil-ijmaa' shirk nahi karegi, taahim aisa hoga ke b'aaz ummati shirk karenge lehaza jo log yeh kehtey hain ke Ummat e Muhammadiyah mein shirk waaqi' nahi hoga, in ka qaul (Sahih Bukhari, Sahih Muslim aur) Sunan Abi Dawood ki Sahih Hadees aur Sharaheen e Hadees ki tasrihaat aur kudh baralwi tehqiqaat ke bhi khilaaf hai.

Tafseel ke liye dekhe Mahnamah al-Hadees Hazro (39 - 46) mein shaayi' shudah mohtaram Abul Asjad Muhammad Siddiq Raza Hafizahullah ka tehqeeqi mazmoon: "Ummat E Mustafa ﷺ Aur Shirk" us mazmoon ka mutaala'ah behad mufeed hai aur is se daur e jadeed mein mubtadi'een e baralwiyah ke tamaam shubhaat ka izaalah ho jaata hai. Walhumdulillah


Tehreer: Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.28, Safa no.7, Azwaa ul-Masabeeh Hadees No. 72]

Deegar Mazameen:

1 Ibne Arabi Sufi Ka Rad Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
2 Sayyeduna Ali (R.a) Ka Faislah Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
3 Haq ki taraf Ruju Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
4 Dua Ke Fazail Wa Masail Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
5 Sayyiduna Anas Bin Malik Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
6 Kalima Tayyiba ka Sabooth Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
7 Nabi E Kareem ﷺ Ka Mehboob Shehr (Madinah Taiyibah) Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
8 Narmi Karen! Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
9 Biwi Par (Maroof Umoor Me) Apne Shaohar Ki Itaa'at Farz Hai Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
10 Walidain Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
11 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
12 Asma ul Rijal ka ilam Hafiz Muaz Alizai
13 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
14 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq Hafiz Muaz Alizai
15 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
16 Hadees Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
17 Ulama E Haq Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
18 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
19 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
20 Quran e Majeed se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
21 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
22 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
23 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
24 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat Abu Ahmed Waqas Zubair
25 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
26 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
27 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
28 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
29 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
30 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
31 Allah ﷻ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
32 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
33 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
34 Hum Ramazan Kaise Guzaren? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
35 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
36 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
37 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
38 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein
39 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
40 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
41 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
42 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
43 Fashion Ki laher Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
44 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
45 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
46 Maahe Muharram Ke Do Rozey Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
47 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
48 Fazail E Yaum Ul Juma’ Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
49 Fazail E Salaam Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
50 Usoole Deen Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
51 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
52 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
53 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
54 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
55 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
56 Namaz e Fajr Ka Waqt Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
57 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
58 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
59 Walaa Tafarraqoo Fazal Akbar Kashmiri
60 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
61 Hidayat Ka Raasta Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
62 Namaz E Nabawi Takbeer E Oula Se Salaam Tak (Sahih Ahadees Ki Roushni Mein)

Android App --or-- iPhone/iPad App

IshaatulHadith Hazro © 2020