Maktaba-tul-Hadith homepage
Search Monthly AlHadees Hazro

Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy?


SAWAL:

SURAH AL-HADEED KI CHAUTHI AYAT KI ROSHNI MEIN YEH KEHNA KI ALLAH TAALA HAR JAGAH MAUJOOD HAI, KYA YEH SAHEEH HAI? AGAR NAHI TOH IS KI KYA DALEEL HAI? (Abdul Mateen, Lahore)

JAWAB:

Irshad-e-Bari Taala hai:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'Wohi hai Jis ne aasmano aur zameen ko chhe(6) dino mein paida kiya, phir Arsh par mustawi ho gaya, Woh (khoob) janta hai us cheez ko jo zameen mein jaye aur jo is se nikle aur jo aasman se niche aaye aur jo kuchh chadh kar us mein jaye, AUR JAHAN KAHIN TUM HO WOH TUMHARE SAATH HAI aur jo tum kar rahe ho Allah dekh raha hai.

[Surah al-Hadeed(57), Ayat 4]

Is Ayat e Kareema mein 'وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ' ki tasreeh mein Qadeem Mufassir e Qur'an Imaam Muhammad Bin Jarir at-Tabari Rahimahullah (310 H.) farmate hain: "Aur Aey logon! Woh (Allah) tum par gawah hai, tum jahan bhi ho Woh tumhein janata hai, Woh tumhare Aamal, phirna aur thikana janta hai aur Woh apne saat aasmanon se upar apne Arsh par hai.

(Tafseer Tabari, Jild 27 Safa 125)

Isi mafhoom ki ek Ayat karima ke baare mein Mufassir Zahak Bin Mazaham al-Hilali al-Khurasani Rahimahullah (106 Hijri) farmate hain: Woh Arsh par hai aur Us ka Ilm un (logon) ke saath hai chahe woh jahan kahin bhi hon.

(Tafseer Tabari, Jild 28 Safa 10 Wa Sanadahu Hasan)

Imam Muqarra Muhaqqiq Muhaddis Ashar Abu Umar Ahmad Bin Muhammad Bin Abdullah At-Talamanki Al-Andalusi Rahimahullah (429 Hijri) farmate hain:

"Ahle Sunnat Musalmano ka is par ijma’ hai ki 'وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ' (Al-Hadeed: 4) wagaira Ayaat ka mutalba yeh hai ki 'Beshak is se Allah ka muraad hai, Allah apni zaat ke lihaz se aasmanon par, Arsh par mustawi hai jis tarah Us ki shaan ke layeq hai."

(Sharh Hadees an-Nujool li Ibn Taimiyyah Safa 144, 145)

Is ijma' se maloom huwa ki baaz un-Naas ka is Ayat karima se yeh masla tarashna ki "Allah Apni zaat ke saath har jagah maujood hai." Galat aur Baatil hai lihaza Kitab o Sunnat aur Ijma' ke mukhalif hone ki wajah se mardood hai.

Masawal Ayat e karima mein 'يَعْلَمُ' ka lafz bhi bilkul wajeh is par dalalat karta hai ki yahan ma'yat se Ilm wa Qudrat muraad hai, Tafseel ke liye dekhiye Humare Ustaad Muhtaram Shaikh Badee Uddin ar-Rashidi Rahimahullah ki kitab "Tauheed Khalis" (Safa 277)

Haris Bin Asad al-Muhasibi Rahimahullah (243 Hijri) farmate hain: 'Aur is tarah yeh kehna jayez nahi hai ki.....Allah zameen par hai. (Faham al-Qur'an wa Maa'ni)

Hafiz Ibn al-Jawzi farmate hain: "(Jahmiyyah ke firqe) multazam ne Bari Taala ko har jagah (Maujood) qarar diya hai." (Talbees Iblees Safa 30, Raqam al-Huroof ki kitab: Bidati ke pichhe Namaaz ka hukum Safa 19)

Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahimahullah farmate hain: ‘Aur yun kehna jayez nahi ki Woh (Allah) har makan mein hai balki yun kehna chahiye ki Who Aasman mein Arsh par hai.”

(Guniyatut Talibeen, Jild 1 Safa 100)

Neez dekhiye Al-Hadees: 10 Safa 43-46

[Fatawaa Ilmiya|Shaikh Zubair Ali Zai Rahimahullah: Jild 1, Kitabul Aqa’id,Saff no;29,30]


Tehreer: Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah

Romanised: Owais Salafi

Humari mobile app install karnay kay liey yahan click karein.

ishaatulhadith roman urdu