Android App -- iPhone/iPad App -- HOME -- Books -- Magazine -- Blog

Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat


Sayyiduna Abu Hurairah Razi Allahu Anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:

فو الذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من والده وولده

"Pas us zaat ki qasam jis ke hath mein meri jaan hai tum mein se koi (shaksh) us waqt tak (poora) momin nahi ho sakta jab tak apne walid (walidah) aur apni aulaad se ziyadah mujh se muhabbat na karey."

(Sahih Bukhari: 14)

Sayyiduna Anas bin Malik Razi Allahu Anhu se riwayat hai ke Nabi ﷺ ne farmaaya:

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من والده وولده والناس اجمعين

"Tum mein se koi shakhs us waqt tak (poora) momin nahi ho sakta jab tak wo apne walid (walidah), apni aulaad aur tamaam insaano se ziyadah mujh se muhabbat na karey."

(Sahih Bukhari: 15, Sahih Muslim: 44, Tarqeem Darussalam: 169)

Sayyiduna Anas bin Malik Razi Allahu Anha se riwayat hai:

ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال متى الساعة؟ قال؛ وماذا اعددت لها؟ قال؛ لا شيء إلا اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال؛ انت مع من احببت

قال انس؛ فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ انت مع من احببت، قال انس؛ فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر، وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي إياهم وإن لم اعمل بمثل اعمالهم

"Ek aadmi ne Nabi ﷺ se qayamat ke barey mein pouchaa ke qayamat kab ayegi? Aap ﷺ ne farmaaya: "tune us (qayamat) ke liye kya tayyari ki hai? us (Sahabi) ne kaha: koi (khaas) cheez nahi illa yeh ke main Allah aur us ke Rasool ﷺ se muhabbat karta hon, tou Aap ﷺ ne farmaaya: Tu jis se muhabbat karta hai us ke sath hi hoga, Anas Razi Allahu Anhu ne farmaaya hai ke humme Nabi ﷺ ke is qaul: "Tu jis ke sath muhabbat karta hai (qayamat ke din) us ke sath hi hoga" se ziyadah aur kisi baat se khushi nahi huwi. Anas Razi Allahu Anhu ne farmaaya: main Nabi ﷺ, Abu Bakr aur Umar Razi Allahu Anhuma se muhabbat karta hon aur mujhe umeed hai ke is muhabbat ki wajah se main un ke sath hi honga agarche maine un jaisa amal nahi kiye."

(Sahih Bukhari: 3688, Sahih Muslim: 163/2639 Tarqeem Darussalam: 6713)

Khulasa:

Rasoolullah ﷺ se muhabbat karna juz e emaan hai, Aye Allah! Qur'an e Majeed, Hadees, Rasoolullah ﷺ, Sahaba e Kiraam Razi Allahu Anhum Ajmayeen, Tabayeen, Taba' Tabayeen, Muhaddiseen, Ayimma e Muslimeen, Salaf e Saleheen Rahimahumullah aur tamaam Ahle Emaan ki muhabbat se hummare dilo ko bhar dey. (Ameen Summa Ameen)

Taleef: Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.1, Safa no.44]

Deegar Mazameen Key Liey Yahan Click Karein.

Android App --or-- iPhone/iPad App

Maktaba AlHadith Hazro © 2019 - All rights reserved.