Android App -- iPhone/iPad App -- HOME -- Books -- Magazine -- Writers -- Blog

Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala

Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah


Tambeeh: Ikhtesaar Ke Sath Yeh Mazmoon Romanised Kiya Gaya Hay.

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد؛

Is baat mein koi shak o shubah nahi hai ke Nabi e Kareem ﷺ duniyawi zindagi guzaar kar faot hogaye hain.

Allah ﷻ ka irshaad hai:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

"Beshak tum wafaat paaney waaley ho aur log bhi marney waaley hain."

(Surah az-Zumar: 30)

Sayyiduna Abu Bakr Razi Allahu Anhu ne farmaaya:

ألا من كان يعبد محمدا ﷺ فإن محمدا ﷺ قدمات

"Sun lo! jo shaksh (Sayyiduna) Muhammad ﷺ ki ibaadat karta tha tou beshak Muhammad ﷺ faot hogaye hain."

(Sahih Bukhari: 3668)

Is mauqe par Sayyiduna Abu Bakr Siddeeq Razi Allahu Anhu ne (Surah aal-Imran: 144) waali Aayat tilawat farmaayi thi, in se yeh Aayat sun kar (tamaam) Sahaba e Kiraam ne yeh Aayat padhni shuru kar di. (Sahih Bukhari: 1241,1242)

Sayyiduna Umar Razi Allahu Anhu ne bhi ise tasleem kar liya. (Sahih Bukhari: 4454)

Maloom huwa ke is par Sahaba e Kiraam Razi Allahu Anhum Ajmayeen ka ijmaa' hai ke Nabi ﷺ faot hogaye hain.

Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha ne farmaaya:

ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة

"Jo Nabi bhi bimaar hota hai tou usey duniya aur aakhirat ke darmiyaan ikhtiyaar diya jaata hai."

(Sahih Bukhari: 4586, Sahih Muslim: 2444)

Aap ﷺ ne duniya ke badley aakhirat ko ikhtiyaar kar liya, yane Aap ﷺ ki wafaat ke b'ad aap ki zindagi ukhrawi zindagi hai jise b'az ulama barzakhi zindagi bhi kehtey hain.

Ek riwayat mein hai ke Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha farmaati hain:

كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة

"Main (Aap ﷺ se) sunti thi ke koi Nabi bhi wafaat nahi paata yahan tak ke usey duniya aur aakhirat ke darmiyaan ikhtiyaar dey diya jaata hai."

(Sahih Bukhari: 4435, Sahih Muslim: 2444)

Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha hi farmaati hain ke:

فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة

"Pas Allah ﷻ ne Aap ﷺ ke duniya ke aakhri din aur aakhirat ke pehle din mere aur aap ke luaab e dahan ko (miswaak ke zari'ye) jama' (ekkhatta) kar diya."

(Sahih Bukhari: 4451)

Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha se ek doosri riwayat mein hai ke:

لقد مات رسول الله ﷺ

"Yaqeenan Rasoolullah ﷺ faot hogaye."

(Sahih Muslim: 29/2974, Tarqeem Darussalam: 7453)

Inke ilaawah aur bhi bahut se dalaayil hain, in Sahih Mutawatir Dalaayil se maloom huwa ke Sayyiduna Muhammadur Rasoolullah ﷺ faot hogaye hain.

Sayyiduna Abu Huraira Razi Allahu Anhu apni namaz ke barey mein farmaatey thhey ke:

إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا

"Aap ﷺ ki yehi namaz thi hatta ke Aap ﷺ duniya se chaley gaye."

(Sahih Bukhari: 803)

Ek doosri riwayat mein hai ke Sayyiduna Abu Huraira Razi Allahu Anhu ne Nabi e Kareem ﷺ ke barey mein farmaaya:

حتــى فارق الدنيا

"Hatta ke Aap ﷺ duniya se chaley gaye."

(Sahih Muslim: 33/2976 wa Darussalam: 7458)

Sayyiduna Abu Huraira Razi Allahu Anhu hi farmaatey hain ke:

خرج رسول الله ﷺ من الدنيا

"Rasoolullah ﷺ duniya se chaley gaye."

(Sahih Bukhari: 5414)

Is mein koi shak nahi ke wafaat ke b'ad, Nabi e Kareem ﷺ jannat mein zindah hain.

Sayyiduna Samurah bin Jundub Razi Allahu Anhu ki bayaan kardah Hadees mein aaya hai ke faristen (Jibrayeel o Mikayeel Alaihimus Salaam) ne Nabi e Kareem ﷺ se farmaaya:

إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك

"Beshak Aap ki umar baqi hai jise Aap ne (abhi tak) poori nahi kiya, jab Aap yeh umar poori karlenge tou apne (jannati) mahal mein aa jaayenge."

(Sahih Bukhari: 1/185 Hadees: 1386)

Maloom huwa ke Aap ﷺ duniya ki umar guzaar kar jannat mein apne mahal mein pohanch gaye hain.

Shuhadah e Kiraam ke barey mein Payare Rasool ﷺ farmaatey hain ke:

أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل

"In ki roohen sabz parindon ke peat mein hoti hain, in ke liye arsh ke neechey qadeelen latki huwi hain, wo (roohen) jannat mein jahan chahaati hain sair karti hain phir wapas un qandeelon mein pohanch jaati hain."

(Sahih Muslim: 121/188, Darussalam: 4885)

Jab Shuhadah e Kiraam ki roohen jannat mein hain tou Anbiya e Kiraam is se badarjaha 'alaa o afzal tareen maqamaat o mahallaat mein hain, Shuhadah ki yeh hayaat jannati, ukhrawi o barzakhi hai, isi tarha Anbiya e Kiraam ki yeh hayaat jannati, ukhrawi o barzakhi hai.

Hafiz Zahbi (Died: 748 Hijri) likhtey hain ke:

وهو حي في لحده حياة مثله في البرزخ

"Aur Aap ﷺ apni qabr mein barzakhi taur par zindah hain."

(Siyar 'Alaam an-Nubalaae: 9/161)

Phir aage wo yeh falsafah likhtey hain ke yeh zindagi na tou har lehaaz se duniyawi hai aur na har lehaaz se jannati hain balke Ashaab e Kahf ki zindagi se mushaabih hai. (Ayzan: 161)

Halaanke Ashaab e Kahf duniyawi zindah thhey jabke Nabi e Kareem ﷺ par ba-aiteraaf Hafiz Zahbi wafaat aa chuki hai lehaza sahih yehi hai ke Aap ﷺ ki zindagi har lehaaz se jannati hai, yaad rahey ke Hafiz Zahbi basarahat e khudh Aap ﷺ ke liye duniyawi zindagi ke aqeedeh ke mukhalif hain.

Hafiz Ibne Hajar Asqalaani likhtey hain:

لأنه بعد موته وإن كان حيا فهى حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا، والله أعلم

"Beshak Aap ﷺ apni wafaat ke b'ad agarche zindah hain lekin yeh ukhrawi zindagi hai duniyawi zindagi ke mushaabih nahi hai, Wallahu Alam."

(Fath ul-Bari: Jild 7 Page 349, Tehat Hadees: 4042)

Maloom huwa ke Nabi e Kareem ﷺ zindah hain lekin Aap ki zindagi ukhrawi o barzakhi hai, duniyawi nahi hai.

Saudi Arab ke Jaleel ul Qadr Aalim Shaykh Saleh al-Fauzaan likhtey hain ke:

الذي يقول؛ إن حياته فى البرزخ مثل حياته فى الدنيا كاذب وهذه مقالة الخرافيين

"Jo shaksh yeh kehta hai ke Aap ﷺ ki barzakhi zindagi duniya ki tarha hai wo shaksh jhoota hai, yeh man-ghadat baaten karney waalon ka kalaam hai."

(At-Ta'leeq al-Muktasar 'ala al-Qasidatun Nooniyyah: Jild 2 Page 684)

Hafiz Ibne Qayyim ne bhi aise logon ki tardeed ki hai jo barzakhi hayaat ke bajaye duniyawi hayaat ka aqeedah rakhtey hain. (an-Nooniyyah, Fasl Fee il-Kalaami Fee Hayaat il-Anbiyaai Fee Quboorihim: 2/154,155)

Imam Baihaqi Rahimahullah (barzakhi) radi-arwaah ke zikr ke b'ad likhtey hain ke:

فهم أحياء عند ربهم كالشهداء

"Pas wo (Anbiya Alaihimus Salaam) apne Rab ke paas, Shuhadah ki tarha zindah hain."

(Risalah: Hayaat ul-Anbiya Lil Baihaqi Page 20)

Yeh 'aam sahih ul-aqeedah aadmi ko bhi maloom hai ke Shuhadah ki zindagi ukhrawi o barzakhi hai, duniyawi nahi hai, aqeedah Hayaat un-Nabi ﷺ par hayaati o mamaati doubandiyon ki taraf se bahut si kitaaben likkhi gayi hain maslan maqaam e hayaat, aab e hayaat, hayaat e anbiya e kiraam aur nida e haq wagerah.

Is silsiley mein behtareen kitaab mashoor Ahle Hadees Aalim Ismail Salafi Rahimahullah ki (Maslah Hayaat un-Nabiﷺ) hai, kisi Ahle Hadees kutub khaney se mangwa kar padh len.

Khulasah: Is saari tehqeeq ka khulasa yeh hai ke Nabi e Kareem ﷺ faot hogaye hain wafaat ke b'ad Aap jannat mein zindah hain, Aap ki yeh zindagi ukhrawi hai jise barzakhi zindagi bhi kaha jaata hai, yeh zindagi duniyawi zindagi nahi hai.


Tehreer: Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.15, Safa no.13-19]

Deegar Mazameen:

Android App --or-- iPhone/iPad App

Maktaba AlHadith Hazro © 2019 - All rights reserved.