Install Our Mobile App: Android iPhone

Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala

Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah


Tambeeh: Ikhtesaar Ke Sath Yeh Mazmoon Romanised Kiya Gaya Hay.

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد؛

Is baat mein koi shak o shubah nahi hai ke Nabi e Kareem ﷺ duniyawi zindagi guzaar kar faot hogaye hain.

Allah ﷻ ka irshaad hai:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

"Beshak tum wafaat paaney waaley ho aur log bhi marney waaley hain."

(Surah az-Zumar: 30)

Sayyiduna Abu Bakr Razi Allahu Anhu ne farmaaya:

ألا من كان يعبد محمدا ﷺ فإن محمدا ﷺ قدمات

"Sun lo! jo shaksh (Sayyiduna) Muhammad ﷺ ki ibaadat karta tha tou beshak Muhammad ﷺ faot hogaye hain."

(Sahih Bukhari: 3668)

Is mauqe par Sayyiduna Abu Bakr Siddeeq Razi Allahu Anhu ne (Surah aal-Imran: 144) waali Aayat tilawat farmaayi thi, in se yeh Aayat sun kar (tamaam) Sahaba e Kiraam ne yeh Aayat padhni shuru kar di. (Sahih Bukhari: 1241,1242)

Sayyiduna Umar Razi Allahu Anhu ne bhi ise tasleem kar liya. (Sahih Bukhari: 4454)

Maloom huwa ke is par Sahaba e Kiraam Razi Allahu Anhum Ajmayeen ka ijmaa' hai ke Nabi ﷺ faot hogaye hain.

Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha ne farmaaya:

ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة

"Jo Nabi bhi bimaar hota hai tou usey duniya aur aakhirat ke darmiyaan ikhtiyaar diya jaata hai."

(Sahih Bukhari: 4586, Sahih Muslim: 2444)

Aap ﷺ ne duniya ke badley aakhirat ko ikhtiyaar kar liya, yane Aap ﷺ ki wafaat ke b'ad aap ki zindagi ukhrawi zindagi hai jise b'az ulama barzakhi zindagi bhi kehtey hain.

Ek riwayat mein hai ke Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha farmaati hain:

كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة

"Main (Aap ﷺ se) sunti thi ke koi Nabi bhi wafaat nahi paata yahan tak ke usey duniya aur aakhirat ke darmiyaan ikhtiyaar dey diya jaata hai."

(Sahih Bukhari: 4435, Sahih Muslim: 2444)

Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha hi farmaati hain ke:

فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة

"Pas Allah ﷻ ne Aap ﷺ ke duniya ke aakhri din aur aakhirat ke pehle din mere aur aap ke luaab e dahan ko (miswaak ke zari'ye) jama' (ekkhatta) kar diya."

(Sahih Bukhari: 4451)

Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha se ek doosri riwayat mein hai ke:

لقد مات رسول الله ﷺ

"Yaqeenan Rasoolullah ﷺ faot hogaye."

(Sahih Muslim: 29/2974, Tarqeem Darussalam: 7453)

Inke ilaawah aur bhi bahut se dalaayil hain, in Sahih Mutawatir Dalaayil se maloom huwa ke Sayyiduna Muhammadur Rasoolullah ﷺ faot hogaye hain.

Sayyiduna Abu Huraira Razi Allahu Anhu apni namaz ke barey mein farmaatey thhey ke:

إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا

"Aap ﷺ ki yehi namaz thi hatta ke Aap ﷺ duniya se chaley gaye."

(Sahih Bukhari: 803)

Ek doosri riwayat mein hai ke Sayyiduna Abu Huraira Razi Allahu Anhu ne Nabi e Kareem ﷺ ke barey mein farmaaya:

حتــى فارق الدنيا

"Hatta ke Aap ﷺ duniya se chaley gaye."

(Sahih Muslim: 33/2976 wa Darussalam: 7458)

Sayyiduna Abu Huraira Razi Allahu Anhu hi farmaatey hain ke:

خرج رسول الله ﷺ من الدنيا

"Rasoolullah ﷺ duniya se chaley gaye."

(Sahih Bukhari: 5414)

Is mein koi shak nahi ke wafaat ke b'ad, Nabi e Kareem ﷺ jannat mein zindah hain.

Sayyiduna Samurah bin Jundub Razi Allahu Anhu ki bayaan kardah Hadees mein aaya hai ke faristen (Jibrayeel o Mikayeel Alaihimus Salaam) ne Nabi e Kareem ﷺ se farmaaya:

إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك

"Beshak Aap ki umar baqi hai jise Aap ne (abhi tak) poori nahi kiya, jab Aap yeh umar poori karlenge tou apne (jannati) mahal mein aa jaayenge."

(Sahih Bukhari: 1/185 Hadees: 1386)

Maloom huwa ke Aap ﷺ duniya ki umar guzaar kar jannat mein apne mahal mein pohanch gaye hain.

Shuhadah e Kiraam ke barey mein Payare Rasool ﷺ farmaatey hain ke:

أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل

"In ki roohen sabz parindon ke peat mein hoti hain, in ke liye arsh ke neechey qadeelen latki huwi hain, wo (roohen) jannat mein jahan chahaati hain sair karti hain phir wapas un qandeelon mein pohanch jaati hain."

(Sahih Muslim: 121/188, Darussalam: 4885)

Jab Shuhadah e Kiraam ki roohen jannat mein hain tou Anbiya e Kiraam is se badarjaha 'alaa o afzal tareen maqamaat o mahallaat mein hain, Shuhadah ki yeh hayaat jannati, ukhrawi o barzakhi hai, isi tarha Anbiya e Kiraam ki yeh hayaat jannati, ukhrawi o barzakhi hai.

Hafiz Zahbi (Died: 748 Hijri) likhtey hain ke:

وهو حي في لحده حياة مثله في البرزخ

"Aur Aap ﷺ apni qabr mein barzakhi taur par zindah hain."

(Siyar 'Alaam an-Nubalaae: 9/161)

Phir aage wo yeh falsafah likhtey hain ke yeh zindagi na tou har lehaaz se duniyawi hai aur na har lehaaz se jannati hain balke Ashaab e Kahf ki zindagi se mushaabih hai. (Ayzan: 161)

Halaanke Ashaab e Kahf duniyawi zindah thhey jabke Nabi e Kareem ﷺ par ba-aiteraaf Hafiz Zahbi wafaat aa chuki hai lehaza sahih yehi hai ke Aap ﷺ ki zindagi har lehaaz se jannati hai, yaad rahey ke Hafiz Zahbi basarahat e khudh Aap ﷺ ke liye duniyawi zindagi ke aqeedeh ke mukhalif hain.

Hafiz Ibne Hajar Asqalaani likhtey hain:

لأنه بعد موته وإن كان حيا فهى حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا، والله أعلم

"Beshak Aap ﷺ apni wafaat ke b'ad agarche zindah hain lekin yeh ukhrawi zindagi hai duniyawi zindagi ke mushaabih nahi hai, Wallahu Alam."

(Fath ul-Bari: Jild 7 Page 349, Tehat Hadees: 4042)

Maloom huwa ke Nabi e Kareem ﷺ zindah hain lekin Aap ki zindagi ukhrawi o barzakhi hai, duniyawi nahi hai.

Saudi Arab ke Jaleel ul Qadr Aalim Shaykh Saleh al-Fauzaan likhtey hain ke:

الذي يقول؛ إن حياته فى البرزخ مثل حياته فى الدنيا كاذب وهذه مقالة الخرافيين

"Jo shaksh yeh kehta hai ke Aap ﷺ ki barzakhi zindagi duniya ki tarha hai wo shaksh jhoota hai, yeh man-ghadat baaten karney waalon ka kalaam hai."

(At-Ta'leeq al-Muktasar 'ala al-Qasidatun Nooniyyah: Jild 2 Page 684)

Hafiz Ibne Qayyim ne bhi aise logon ki tardeed ki hai jo barzakhi hayaat ke bajaye duniyawi hayaat ka aqeedah rakhtey hain. (an-Nooniyyah, Fasl Fee il-Kalaami Fee Hayaat il-Anbiyaai Fee Quboorihim: 2/154,155)

Imam Baihaqi Rahimahullah (barzakhi) radi-arwaah ke zikr ke b'ad likhtey hain ke:

فهم أحياء عند ربهم كالشهداء

"Pas wo (Anbiya Alaihimus Salaam) apne Rab ke paas, Shuhadah ki tarha zindah hain."

(Risalah: Hayaat ul-Anbiya Lil Baihaqi Page 20)

Yeh 'aam sahih ul-aqeedah aadmi ko bhi maloom hai ke Shuhadah ki zindagi ukhrawi o barzakhi hai, duniyawi nahi hai, aqeedah Hayaat un-Nabi ﷺ par hayaati o mamaati doubandiyon ki taraf se bahut si kitaaben likkhi gayi hain maslan maqaam e hayaat, aab e hayaat, hayaat e anbiya e kiraam aur nida e haq wagerah.

Is silsiley mein behtareen kitaab mashoor Ahle Hadees Aalim Ismail Salafi Rahimahullah ki (Maslah Hayaat un-Nabiﷺ) hai, kisi Ahle Hadees kutub khaney se mangwa kar padh len.

Khulasah: Is saari tehqeeq ka khulasa yeh hai ke Nabi e Kareem ﷺ faot hogaye hain wafaat ke b'ad Aap jannat mein zindah hain, Aap ki yeh zindagi ukhrawi hai jise barzakhi zindagi bhi kaha jaata hai, yeh zindagi duniyawi zindagi nahi hai.


Tehreer: Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.15, Safa no.13-19]

Deegar Mazameen:

1 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq حافظ معاذ بن زبیر علی زئی
2 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
3 Hadees Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
4 Ulama E Haq Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
5 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
6 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
7 Quran e Majeed se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
8 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
9 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
10 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
11 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat الشیخ ابو احمد وقاص زبیرحفظہ اللہ
12 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
13 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
14 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
15 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
16 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
17 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
18 Allah ﷻ Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
19 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
20 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
21 Hum Ramazan Kaise Guzaren? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
22 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
23 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
24 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
25 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein حافظ محمد یونس اثری
26 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
27 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
28 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
29 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
30 Fashion Ki laher فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
31 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
32 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
33 Maahe Muharram Ke Do Rozey فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
34 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
35 Fazail E Yaum Ul Juma’ فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
36 Fazail E Salaam فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
37 Usoole Deen محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
38 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
39 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
40 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
41 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
42 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
43 Namaz e Fajr Ka Waqt محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
44 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
45 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
46 Walaa Tafarraqoo فضل اکبر کاشمیری
47 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
48 Hidayat Ka Raasta محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

Android App --or-- iPhone/iPad App

Maktaba AlHadith Hazro © 2020 - All rights reserved.