Install Our Mobile App: Android iPhone

Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala

Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah


Tambeeh: Ikhtesaar Ke Sath Yeh Mazmoon Romanised Kiya Gaya Hay.

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد؛

Is baat mein koi shak o shubah nahi hai ke Nabi e Kareem ﷺ duniyawi zindagi guzaar kar faot hogaye hain.

Allah ﷻ ka irshaad hai:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

"Beshak tum wafaat paaney waaley ho aur log bhi marney waaley hain."

(Surah az-Zumar: 30)

Sayyiduna Abu Bakr Razi Allahu Anhu ne farmaaya:

ألا من كان يعبد محمدا ﷺ فإن محمدا ﷺ قدمات

"Sun lo! jo shaksh (Sayyiduna) Muhammad ﷺ ki ibaadat karta tha tou beshak Muhammad ﷺ faot hogaye hain."

(Sahih Bukhari: 3668)

Is mauqe par Sayyiduna Abu Bakr Siddeeq Razi Allahu Anhu ne (Surah aal-Imran: 144) waali Aayat tilawat farmaayi thi, in se yeh Aayat sun kar (tamaam) Sahaba e Kiraam ne yeh Aayat padhni shuru kar di. (Sahih Bukhari: 1241,1242)

Sayyiduna Umar Razi Allahu Anhu ne bhi ise tasleem kar liya. (Sahih Bukhari: 4454)

Maloom huwa ke is par Sahaba e Kiraam Razi Allahu Anhum Ajmayeen ka ijmaa' hai ke Nabi ﷺ faot hogaye hain.

Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha ne farmaaya:

ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة

"Jo Nabi bhi bimaar hota hai tou usey duniya aur aakhirat ke darmiyaan ikhtiyaar diya jaata hai."

(Sahih Bukhari: 4586, Sahih Muslim: 2444)

Aap ﷺ ne duniya ke badley aakhirat ko ikhtiyaar kar liya, yane Aap ﷺ ki wafaat ke b'ad aap ki zindagi ukhrawi zindagi hai jise b'az ulama barzakhi zindagi bhi kehtey hain.

Ek riwayat mein hai ke Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha farmaati hain:

كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة

"Main (Aap ﷺ se) sunti thi ke koi Nabi bhi wafaat nahi paata yahan tak ke usey duniya aur aakhirat ke darmiyaan ikhtiyaar dey diya jaata hai."

(Sahih Bukhari: 4435, Sahih Muslim: 2444)

Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha hi farmaati hain ke:

فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة

"Pas Allah ﷻ ne Aap ﷺ ke duniya ke aakhri din aur aakhirat ke pehle din mere aur aap ke luaab e dahan ko (miswaak ke zari'ye) jama' (ekkhatta) kar diya."

(Sahih Bukhari: 4451)

Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha se ek doosri riwayat mein hai ke:

لقد مات رسول الله ﷺ

"Yaqeenan Rasoolullah ﷺ faot hogaye."

(Sahih Muslim: 29/2974, Tarqeem Darussalam: 7453)

Inke ilaawah aur bhi bahut se dalaayil hain, in Sahih Mutawatir Dalaayil se maloom huwa ke Sayyiduna Muhammadur Rasoolullah ﷺ faot hogaye hain.

Sayyiduna Abu Huraira Razi Allahu Anhu apni namaz ke barey mein farmaatey thhey ke:

إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا

"Aap ﷺ ki yehi namaz thi hatta ke Aap ﷺ duniya se chaley gaye."

(Sahih Bukhari: 803)

Ek doosri riwayat mein hai ke Sayyiduna Abu Huraira Razi Allahu Anhu ne Nabi e Kareem ﷺ ke barey mein farmaaya:

حتــى فارق الدنيا

"Hatta ke Aap ﷺ duniya se chaley gaye."

(Sahih Muslim: 33/2976 wa Darussalam: 7458)

Sayyiduna Abu Huraira Razi Allahu Anhu hi farmaatey hain ke:

خرج رسول الله ﷺ من الدنيا

"Rasoolullah ﷺ duniya se chaley gaye."

(Sahih Bukhari: 5414)

Is mein koi shak nahi ke wafaat ke b'ad, Nabi e Kareem ﷺ jannat mein zindah hain.

Sayyiduna Samurah bin Jundub Razi Allahu Anhu ki bayaan kardah Hadees mein aaya hai ke faristen (Jibrayeel o Mikayeel Alaihimus Salaam) ne Nabi e Kareem ﷺ se farmaaya:

إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك

"Beshak Aap ki umar baqi hai jise Aap ne (abhi tak) poori nahi kiya, jab Aap yeh umar poori karlenge tou apne (jannati) mahal mein aa jaayenge."

(Sahih Bukhari: 1/185 Hadees: 1386)

Maloom huwa ke Aap ﷺ duniya ki umar guzaar kar jannat mein apne mahal mein pohanch gaye hain.

Shuhadah e Kiraam ke barey mein Payare Rasool ﷺ farmaatey hain ke:

أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل

"In ki roohen sabz parindon ke peat mein hoti hain, in ke liye arsh ke neechey qadeelen latki huwi hain, wo (roohen) jannat mein jahan chahaati hain sair karti hain phir wapas un qandeelon mein pohanch jaati hain."

(Sahih Muslim: 121/188, Darussalam: 4885)

Jab Shuhadah e Kiraam ki roohen jannat mein hain tou Anbiya e Kiraam is se badarjaha 'alaa o afzal tareen maqamaat o mahallaat mein hain, Shuhadah ki yeh hayaat jannati, ukhrawi o barzakhi hai, isi tarha Anbiya e Kiraam ki yeh hayaat jannati, ukhrawi o barzakhi hai.

Hafiz Zahbi (Died: 748 Hijri) likhtey hain ke:

وهو حي في لحده حياة مثله في البرزخ

"Aur Aap ﷺ apni qabr mein barzakhi taur par zindah hain."

(Siyar 'Alaam an-Nubalaae: 9/161)

Phir aage wo yeh falsafah likhtey hain ke yeh zindagi na tou har lehaaz se duniyawi hai aur na har lehaaz se jannati hain balke Ashaab e Kahf ki zindagi se mushaabih hai. (Ayzan: 161)

Halaanke Ashaab e Kahf duniyawi zindah thhey jabke Nabi e Kareem ﷺ par ba-aiteraaf Hafiz Zahbi wafaat aa chuki hai lehaza sahih yehi hai ke Aap ﷺ ki zindagi har lehaaz se jannati hai, yaad rahey ke Hafiz Zahbi basarahat e khudh Aap ﷺ ke liye duniyawi zindagi ke aqeedeh ke mukhalif hain.

Hafiz Ibne Hajar Asqalaani likhtey hain:

لأنه بعد موته وإن كان حيا فهى حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا، والله أعلم

"Beshak Aap ﷺ apni wafaat ke b'ad agarche zindah hain lekin yeh ukhrawi zindagi hai duniyawi zindagi ke mushaabih nahi hai, Wallahu Alam."

(Fath ul-Bari: Jild 7 Page 349, Tehat Hadees: 4042)

Maloom huwa ke Nabi e Kareem ﷺ zindah hain lekin Aap ki zindagi ukhrawi o barzakhi hai, duniyawi nahi hai.

Saudi Arab ke Jaleel ul Qadr Aalim Shaykh Saleh al-Fauzaan likhtey hain ke:

الذي يقول؛ إن حياته فى البرزخ مثل حياته فى الدنيا كاذب وهذه مقالة الخرافيين

"Jo shaksh yeh kehta hai ke Aap ﷺ ki barzakhi zindagi duniya ki tarha hai wo shaksh jhoota hai, yeh man-ghadat baaten karney waalon ka kalaam hai."

(At-Ta'leeq al-Muktasar 'ala al-Qasidatun Nooniyyah: Jild 2 Page 684)

Hafiz Ibne Qayyim ne bhi aise logon ki tardeed ki hai jo barzakhi hayaat ke bajaye duniyawi hayaat ka aqeedah rakhtey hain. (an-Nooniyyah, Fasl Fee il-Kalaami Fee Hayaat il-Anbiyaai Fee Quboorihim: 2/154,155)

Imam Baihaqi Rahimahullah (barzakhi) radi-arwaah ke zikr ke b'ad likhtey hain ke:

فهم أحياء عند ربهم كالشهداء

"Pas wo (Anbiya Alaihimus Salaam) apne Rab ke paas, Shuhadah ki tarha zindah hain."

(Risalah: Hayaat ul-Anbiya Lil Baihaqi Page 20)

Yeh 'aam sahih ul-aqeedah aadmi ko bhi maloom hai ke Shuhadah ki zindagi ukhrawi o barzakhi hai, duniyawi nahi hai, aqeedah Hayaat un-Nabi ﷺ par hayaati o mamaati doubandiyon ki taraf se bahut si kitaaben likkhi gayi hain maslan maqaam e hayaat, aab e hayaat, hayaat e anbiya e kiraam aur nida e haq wagerah.

Is silsiley mein behtareen kitaab mashoor Ahle Hadees Aalim Ismail Salafi Rahimahullah ki (Maslah Hayaat un-Nabiﷺ) hai, kisi Ahle Hadees kutub khaney se mangwa kar padh len.

Khulasah: Is saari tehqeeq ka khulasa yeh hai ke Nabi e Kareem ﷺ faot hogaye hain wafaat ke b'ad Aap jannat mein zindah hain, Aap ki yeh zindagi ukhrawi hai jise barzakhi zindagi bhi kaha jaata hai, yeh zindagi duniyawi zindagi nahi hai.


Tehreer: Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.15, Safa no.13-19]

Deegar Mazameen:

1 Ilm Kaise Uthta Hai? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
2 Aakhiri Sahabi e Rasool ﷺ Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
3 Ibne Arabi Sufi Ka Rad Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
4 Sayyeduna Ali (R.a) Ka Faislah Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
5 Haq ki taraf Ruju Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
6 Dua Ke Fazail Wa Masail Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
7 Sayyiduna Anas Bin Malik Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
8 Kalima Tayyiba ka Sabooth Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
9 Nabi E Kareem ﷺ Ka Mehboob Shehr (Madinah Taiyibah) Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
10 Narmi Karen! Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
11 Biwi Par (Maroof Umoor Me) Apne Shaohar Ki Itaa'at Farz Hai Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
12 Walidain Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
13 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
14 Asma ul Rijal ka ilam Hafiz Muaz Ali-zai
15 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
16 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq Hafiz Muaz Ali-zai
17 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
18 Hadees Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
19 Ulama E Haq Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
20 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
21 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
22 Quran e Majeed se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
23 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
24 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
25 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
26 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat Abu Ahmed Waqas Zubair
27 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
28 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
29 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
30 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
31 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
32 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
33 Allah ﷻ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
34 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
35 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
36 Hum Ramazan Kaise Guzaren? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
37 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
38 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
39 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
40 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein
41 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
42 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
43 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
44 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
45 Fashion Ki laher Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
46 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
47 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
48 Maahe Muharram Ke Do Rozey Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
49 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
50 Fazail E Yaum Ul Juma’ Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
51 Fazail E Salaam Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
52 Usoole Deen Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
53 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
54 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
55 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
56 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
57 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
58 Namaz e Fajr Ka Waqt Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
59 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
60 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
61 Walaa Tafarraqoo Fazal Akbar Kashmiri
62 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
63 Hidayat Ka Raasta Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
64 Namaz E Nabawi Takbeer E Oula Se Salaam Tak (Sahih Ahadees Ki Roushni Mein)

Android App --or-- iPhone/iPad App

IshaatulHadith Hazro © 2020