Install Our Mobile App: Android iPhone

Fazail E Yaum Ul Juma’ (By Sheikh Nadeem Zaheer Hafizahullah)


Tamaam din to Allah Rabb ul Izzat ke hain, lekin in dino mein jo fazilat "yaum ul juma’ (juma’ ke din)" ko haasil hai wo kisi aur din ko nahi hai juma’ ke din ko Allah ﷻ ney bahut saarey aizazaat aur ikhtesasaat se nawaza hai, jin ki tafseel Nabi-E-Kareem (ﷺ) ney batadreej bayaan farmayi hai.

Behtareen Din:

Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya:

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة​

"Jis behtareen din mein suraj tuloo’ hota hai wo juma’ ka din hai."

(Saheeh Muslim Hadees: 854, Tarqeem: Darussalam)

Aadam (Alaihis Salaam) Ka Yaum E Paidaish:

Juma’ ke din Aadam (Alaihis Salaam) paidaa huwe, usi din jannat mein dakhilah aur usi din jannat se khurooj huwa jaisa ke Farmaan E Nabawi (ﷺ) hai:

فيه خلق الله آدم وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها​

"Isi (juma’ ke din) mein Allah ﷻ ney Aadam (Alaihis salaam) ko paidaa kiya aur usi din wo jannat mein pahunche aur usi din wahan se nikalay gaye."

(Saheeh Muslim: 854)

Qayamat Ka Din:

Jahan juma’ ka din ki bahut si khususiyaat hain wahien ek aham khususiyat isi din qayamat ka zuhoor pazeer (zaahir hona, aana) hona hai, Nabi-E-Kareem (ﷺ) ney farmaya:

ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة​

"Aur qayamat juma’ ke din (hi) aayegi."

(Saheeh Muslim: 854)

Azmat-E-Juma’:

Yehi wajah hai ke juma’ ke din ki azmat o jalalat ki bina par is kayenaat mein insaan aur jinnaat ke alawah sari makhlooq ye din aajizi aur girya wizari ke sath guzaar deti hai.

Chunanchey Hadees E Nabawi (ﷺ) hai:

وما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والانس​

"Jinno aur insano ke alawah tamaam jaandaar juma’ ke din subah sadiq se ley kar tuloo’ e aaftaab tak qayamat ke muntazir hotey hain." (Jis ki kaifiyat ka ilm Allah hi ko hai)

(Abu Dawood: 1046, Is Ki Sanad Ustaad e Mohtaram Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah Ke Mutabiq Saheeh Hai)

Ya’ni insaan bawajood iske ke Nabi-E-Kareem (ﷺ) ney farmaya: "Qayamat juma’ ke roz hi aayegi" ghaflat ka shikaar hai aur aakhirat ko bhula kar duniya ki rangeeniyon mein mubtala (dooba) hai, jabke is ke bar’aks (opposite) dusrey jaandaar (qayamat ke khauf se) juma’ ka din pareshani ki halat mein guzaar deyte hain.

Pichle Gunaahon Ka Kaffarah:

Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya:

الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر​

"Panch namaazen, ek juma’ se dusrey juma’ tak, ramazan se (dusrey aaney waley) ramazan tak apne apne darmiyani ke waqfe ke gunaahon ka kaffarah hain bashart yeh ke (shart yeh hai ki) kabeerah gunaahon se bacha jaye."

(Saheeh Muslim: 233)

Juma’ Ke Din Aur Uski Raat Foot Honay Waaley Shakhs Ke Mutalliq Irshaad E Nabawi (ﷺ) hai:

من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر​

"Jo aadmi juma’ ke din ya juma’ ki raat (juma’ se pehle wali raat) ko mara usey qabr ki aazmaish se mehfooz kar diya jaata hain."

(Musnad Ahmed: 2/220 Hadees: 5773, mazeed tehqeeq ke liye dekhiye ustaaz Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah ki "azwa ul masabeh tahqeeq mishkat ul masabeh" Raqm: 1367)

Qubuliyat Ki Ghadi:

Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya:

إن في الجامعة لساعة لا يوا فقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شياً إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها​

"Juma’ ke din mein ek aisi ghadi hai ke jo musalmaan bandah bhi us waqt mein khada ho kar namaz padhey aur kisi cheez ka sawaal karey to Allah ﷻ use ata farma deyta hai, Aap (ﷺ) ney hath ke ishare se samjhaya ke ye waqt bahut mukhtasar hota hai."

(Bukhari: 893, Muslim: 852)

Dusri hadees mein hai:

"Juma’ ka din baarah (12) ghadiyon par mushtamil hota hai, un mein ek ghadi aisi hai jo musalmaan bhi us waqt mein Allah ﷻ se sawaal kar raha ho to Allah ﷻ usey ata farma deyta hai, usey namaz e asr ke baad aakhri ghadi mein talash karo."

(Abu Dawood: 1048, Is Ki Sanad Saheeh Hai)

Baaz ulama "qubuliyat ki ghadi" ke ta’een mein ikhtelaaf kartey hain lekin musalmaan ki haisiyat se hamein sara din raza-e-ilaahi (Allah ki raza) ki talash mein guzaar deyna chahiye_

Tarik-E-Juma’ (Juma’ chhodne waale) Ka Anjaam:

Jis tarha upar zikr ki gayi ahadees se juma’ ki fazilat o ahmiyat ka bakhubi andaza lagaya jaa sakta hai aise hi darj zail hadees (juma’ ko bila uzr chhodne ki wayeed) se ye samajhna mushkil na hoga ke juma’ chhodne waala, Allah ﷻ ki naraazgi mol ley kar (haasil kar ke) jahannum ka eendhan ban raha hai_ Irshaad E Nabawi (ﷺ) hai:

لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجماعة بيوتهم​

"Maine pukhta irada kiya ke kisi aadmi ko hukm dun wo logon ko namaz padhaye, phir jo mard namaz-e-juma’ se peechey reh jaatey hain unhen unke gharon sameet jala dun."

(Saheeh Muslim: 652)

Mazeed farmaya:

"Log namaz-e-juma’ chhodney se baaz aa jayen warna Allah ﷻ unke dilon par muhar laga deyga, phir wo ghafilon mein se ho jayenge."

(Saheeh Muslim: 865)

Ya Rabb al Aalameen hamen un logon mein se kar dey jo juma’ ke din teri rehmaten, neymaten samettey hain aur in fazail ke ahel hain aur un jaisa na karna jin ke dil teri yaad se ghaflat ki bina par muhar lagaaye huwe ho chuke hain. (Aameen)

Author: Hafiz Nadeem Zaheer Hafidahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi (via romanquranohadees.com)

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.1, Safa no.20-21]

Deegar Mazameen:

1 Ilm Kaise Uthta Hai? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
2 Aakhiri Sahabi e Rasool ﷺ Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
3 Ibne Arabi Sufi Ka Rad Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
4 Sayyeduna Ali (R.a) Ka Faislah Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
5 Haq ki taraf Ruju Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
6 Dua Ke Fazail Wa Masail Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
7 Sayyiduna Anas Bin Malik Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
8 Kalima Tayyiba ka Sabooth Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
9 Nabi E Kareem ﷺ Ka Mehboob Shehr (Madinah Taiyibah) Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
10 Narmi Karen! Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
11 Biwi Par (Maroof Umoor Me) Apne Shaohar Ki Itaa'at Farz Hai Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
12 Walidain Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
13 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
14 Asma ul Rijal ka ilam Hafiz Muaz Ali-zai
15 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
16 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq Hafiz Muaz Ali-zai
17 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
18 Hadees Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
19 Ulama E Haq Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
20 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
21 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
22 Quran e Majeed se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
23 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
24 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
25 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
26 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat Abu Ahmed Waqas Zubair
27 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
28 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
29 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
30 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
31 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
32 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
33 Allah ﷻ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
34 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
35 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
36 Hum Ramazan Kaise Guzaren? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
37 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
38 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
39 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
40 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein
41 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
42 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
43 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
44 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
45 Fashion Ki laher Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
46 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
47 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
48 Maahe Muharram Ke Do Rozey Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
49 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
50 Fazail E Yaum Ul Juma’ Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
51 Fazail E Salaam Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
52 Usoole Deen Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
53 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
54 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
55 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
56 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
57 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
58 Namaz e Fajr Ka Waqt Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
59 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
60 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
61 Walaa Tafarraqoo Fazal Akbar Kashmiri
62 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
63 Hidayat Ka Raasta Hafiz Zubair Ali-zai rahimahullah
64 Namaz E Nabawi Takbeer E Oula Se Salaam Tak (Sahih Ahadees Ki Roushni Mein)

Android App --or-- iPhone/iPad App

IshaatulHadith Hazro © 2020